Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

Passende waarborgen: dit betreft de wettelijk afdwingbare mechanismen voor de doorgifte van persoonsgegevens die op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd zijn toegestaan;

Inhoud: alle informatie, gegevens en/of materiaal die door u, uw werknemers en/of vertegenwoordigers, of door ons namens u, in de Faciliteit worden geüpload, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle tekst;

Wetgeving inzake gegevensbescherming: zoals van toepassing en bindend voor u, ons en/of de Faciliteit:

 1. in lidstaten van de Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, zodra deze van toepassing is, en alle relevante wet- en regelgeving van de lidstaten die uitvoering geeft aan of overeenstemt met een van deze richtlijnen; en
 2. alle toepasselijke wetten die van tijd tot tijd de bovengenoemde wetgeving inzake gegevensbescherming vervangen, wijzigen, uitbreiden, opnieuw vaststellen of consolideren;

Verliezen in verband met gegevensbescherming: dit betreft alle aansprakelijkheden, met inbegrip van alle:

 1. kosten (inclusief juridische kosten), vorderingen, eisen, acties, schikkingen, rente, heffingen, procedures, uitgaven, verliezen en schade (ook in verband met materiële of immateriële schade); en
 2. voor zover toegestaan door een toepasselijke wet:
 3. administratieve boetes, straffen, sancties, aansprakelijkheden of andere rechtsmiddelen die door een toezichthoudende autoriteit worden opgelegd;
 4. schadevergoeding die op bevel van een toezichthoudende autoriteit aan een betrokkene moet worden betaald; en
 5. de kosten van de naleving van onderzoeken door een toezichthoudende autoriteit;

Verzoek van een betrokkene:betreft een verzoek van een betrokkene om rechten uit te oefenen die de wetgeving inzake gegevensbescherming aan betrokkenen toekent;

Faciliteit: de online faciliteit die opereert onder de naam "Dojo Contact" of een andere naam die wij van tijd tot tijd bepalen;

AVG: betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;

IPR: alle auteursrechten en naburige rechten, rechten in computersoftware, ontwerprechten, handelsmerken, databankrechten, octrooien, handelsgeheimen, knowhow, rechten op vertrouwelijke informatie en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval al dan niet gedeponeerd en met inbegrip van alle aanvragen (of rechten om deze aan te vragen) voor en verlengingen en vernieuwingen van dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu bestaan of in de toekomst zullen bestaan in enig deel van de wereld;

Licentievergoeding: betreft de maandelijkse of jaarlijkse licentievergoeding die u verschuldigd bent voor uw toegang tot en gebruik van de Faciliteit, zoals gedetailleerd op onze website

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de niet-geautoriseerde vrijgave van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens waarvoor u de gegevensbeheerder bent;

Partij: u en wij;

Toezichthoudende autoriteit: betreft elk plaatselijk, nationaal of multinationaal agentschap, departement, ambtenaar, parlement, openbare of statutaire persoon of elk overheids- of beroepsorgaan, regelgevende of toezichthoudende autoriteit, raad of ander orgaan dat verantwoordelijk is voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

Termijn: betreft de periode vanaf (en met inbegrip van) de datum waarop u deze Voorwaarden aanvaardt tot uw licentie voor toegang tot en gebruik van de Faciliteit wordt beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

ons, wij, onze, gegevensimporteur: Dojo Contact en

uw, u, gegevensexporteur: de organisatie of persoon die toegang tot de faciliteit verlangt.

1.2 Alle verwijzingen in deze Voorwaarden naar het enkelvoud hebben mede betrekking op het meervoud en omgekeerd, alle verwijzingen naar personen hebben mede betrekking op bedrijven, partnerschappen en andere organisaties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle overheidsdiensten of niet-departementale overheidsorganen) en alle verwijzingen naar de mannelijke vorm hebben mede betrekking op de vrouwelijke en onzijdige vorm en omgekeerd.

1.3 Alle verwijzingen in deze Voorwaarden naar "verwerking", "persoonsgegevens", "gegevensbeheerder" en "betrokkene" hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. ONZE VERPLICHTINGEN

2.1 Wij verlenen u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht op toegang tot en gebruik van de Faciliteit (uitsluitend voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden) gedurende de Termijn, onder voorbehoud van deze Voorwaarden.

2.2 Wij zullen u inloggegevens verstrekken om u in staat te stellen verbinding te maken met de Faciliteit

2.3 Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de Faciliteit zonder ernstige onderbreking en vrij van wezenlijke fouten te verstrekken en ervoor te zorgen dat de Faciliteit beschikbaar is met 99% uptime

2.4 Niettegenstaande artikel 2.3, behouden wij ons het recht voor om op elk moment uw toegang en/of gebruik van de Faciliteit op te schorten om ons in staat te stellen noodzakelijk nood- en dringend onderhoud uit te voeren. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht van normaal onderhoud. Het normale onderhoud wordt buiten de normale werkuren uitgevoerd.

2.5 Wij bevestigen dat de Faciliteit (inclusief alle Inhoud) gehost wordt in de Europese Unie.

3. UW VERPLICHTINGEN

3.1 U stemt ermee in dat u:

 1. voldoet aan alle redelijke instructies of aanwijzingen die van tijd tot tijd door ons worden gegeven met betrekking tot de Faciliteit;
 2. zich conformeert aan de protocollen en normen die van tijd tot tijd door ons worden uitgevaardigd met betrekking tot de toegang tot en/of het gebruik van de Faciliteit;
 3. ons volledig vrijwaart tegen alle vorderingen, kosten en uitgaven die wij kunnen oplopen als gevolg van uw handelen of nalaten met betrekking tot de Faciliteit en uw gebruik ervan en/of uw niet-nakoming van een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden; en
 4. bij het gebruik van de Faciliteit alle toepasselijke wetten en wetgeving na te leven.

3.2 Bovendien erkent en aanvaardt u dat u als enige verantwoordelijk bent voor:

 1. de nauwkeurigheid van alle Inhoud die naar de Faciliteit wordt geüpload;
 2. het instellen, onderhouden en controleren van adequate interne veiligheidsmaatregelen in verband met de toegang tot en het gebruik van de Faciliteit door u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzekeren van de vertrouwelijkheid en veilige opslag van alle inloggegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden en het niet gebruiken van voor de hand liggende wachtwoorden en het regelmatig bijwerken daarvan, en u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen indien u vermoedt dat er inbreuk wordt gemaakt op uw interne veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld het ongeoorloofd gebruik van inloggegevens, gebruikersnaam en/of wachtwoord);
 3. het ervoor te zorgen dat alle Inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige beschrijving, datum of informatie met betrekking tot de Inhoud) die door u of door ons namens u wordt geüpload, juist en up-to-date is; en
 4. ervoor te zorgen dat elk beveiligingsniveau dat is ingesteld voor enige Inhoud (door ons of door u) correct is;

3.3 U stemt ermee in dat u (en uw werknemers en vertegenwoordigers) niet:

 • a. zich toegang verschaffen tot en/of gebruik te maken van de Faciliteit voor onwettige doeleinden of in strijd met enige Nederlandse of andere wet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:
  • i. enig handelen of nalaten dat inbreuk maakt of kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
  • ii. pogingen tot het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Faciliteit of het gebruik van de Faciliteit op enige wijze die inbreuk maakt of kan maken op de rechten van enige persoon in Nederland of elders;

3.4 U erkent en stemt ermee in dat:

 1. uw recht om (uitsluitend voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden) gebruik te maken van de Faciliteit persoonlijk is en op geen enkele wijze mag worden toegewezen, in sublicentie gegeven, verkocht, doorverkocht, overgedragen, gedistribueerd of anderszins vervreemd of commercieel geëxploiteerd, ook niet door middel van een last, retentierecht of andere bezwaring;
 2. de IPR vervat in of met betrekking tot de Faciliteit ons toebehoort en dat deze Voorwaarden u geen rechten geven in of met betrekking tot de Faciliteit, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden. Wij zullen u vrijwaren tegen alle verlies, aansprakelijkheid of redelijke kosten die voortvloeien uit elke claim van een derde partij dat de Faciliteit inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of beheerd worden door de derde partij.
 3. wij het recht hebben om verbinding te maken met uw Inhoud om de Faciliteit aan u te verstrekken (inclusief voor onderhoud en technische doeleinden) en om te controleren of u zich aan deze Voorwaarden houdt;
 4. wij aan u of iemand anders geen verplichting hebben om de wettigheid, geldigheid of juistheid van enige Inhoud te bewaken, te controleren of te beoordelen;
 5. u Licentievergoedingen en andere dergelijke kosten zult betalen voor uw gebruik van de Faciliteit in overeenstemming met deze Voorwaarden;
 6. het gebruik van de Faciliteit geheel op eigen risico is.
4. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Altijd onder voorbehoud van onze verplichtingen om te voldoen aan onze Service Level Agreement, waarborgen wij niet:

 1. de Faciliteit tegen wanprestatie; of
 2. de geldigheid; wettigheid of nauwkeurigheid van enige Inhoud die op de Faciliteit wordt geplaatst door u, uw werknemers en/of vertegenwoordigers, of door ons namens u

4.2. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor operationele problemen veroorzaakt door of voortvloeiend uit de integratie van de Faciliteit met apparatuur of software van derde partijen die niet door ons is geleverd of goedgekeurd of door wijzigingen, variaties of toevoegingen aan de Faciliteit die niet door ons zijn ondernomen, of veroorzaakt door misbruik, corruptie of onjuist gebruik van de Faciliteit, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik van de Faciliteit met hardware en/of software die niet compatibel is met de Faciliteit.

4.3. Wij vertegenwoordigen geen, noch geven enigerlei garantie, waarborg of toezegging dat de Faciliteit vrij is van bugs, fouten of vergissingen, of dat zij aan uw eisen zal voldoen en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Faciliteit aan uw eisen zal voldoen.

4.4. Deze Voorwaarden komen in de plaats van alle garanties, voorwaarden, bepalingen, verbintenissen, toezeggingen en verplichtingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie met betrekking tot bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel), uitdrukkelijk of impliciet door statuten, gewoonterecht, handelsgebruik, gang van zaken of anderszins, die hierbij allemaal worden uitgesloten in de ruimste mate die wettelijk is toegestaan.

4.5. Niettegenstaande enige andere clausule van deze Voorwaarden, sluit geen van beide Partijen haar aansprakelijkheid uit of vermindert deze in verband met deze Voorwaarden in de mate dat deze ontstaat met betrekking tot een van de volgende zaken:

 1. voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid bewezen tegen een van beide Partijen;
 2. wegens fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; noch
 3. voor enige andere aangelegenheid waarvoor het voor een der Partijen onwettig zou zijn haar aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken of te trachten uit te sluiten of te beperken.

4.6. Behoudens subclausule 4.5 is geen van beide Partijen aansprakelijk jegens de andere Partij (hoe dan ook ontstaan, met inbegrip van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad) uit hoofde van of in verband met deze Voorwaarden of het onderwerp daarvan voor enig(e):

 1. winstderving, verlies van het gebruik van geld of verwachte besparingen;
 2. verlies van inkomsten;
 3. bedrijfsonderbreking; verlies van of schade aan reputatie of goodwill;
 4. verlies van kansen of contracten;
 5. verspilling van management- of andere personeelstijd;
 6. verliezen of aansprakelijkheden uit hoofde van of in verband met een andere overeenkomst; of
 7. verlies van, schade aan of beschadiging van gegevens of informatie, in elk geval, of het nu gaat om directe, indirecte, bijzondere en/of gevolgschade of -verlies; of
 8. voor enige andere indirecte, bijzondere en/of gevolgschade van welke aard dan ook.

4.7. Behoudens sub-clausule 4.4, zal de maximale totale aansprakelijkheid van beide partijen uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken en/of anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en hun onderwerp (inclusief alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, acties, eisen, procedures, schade, kosten, lasten en uitgaven met betrekking daartoe of in verband daarmee) beperkt zijn tot het totale bedrag dat door u aan ons is betaald in de afgelopen 12 maanden met betrekking tot uw gebruik van de Faciliteit.

4.8. U stemt ermee in dat u deze clausule 4 hebt gelezen en begrepen.

4.9. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze clausule 4 en enige andere clausule van deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze clausule 4. Om elke twijfel uit te sluiten, blijft deze clausule 4 volledig van kracht niettegenstaande de beëindiging, de afwijzing of het verstrijken van deze Voorwaarden.

5. BEËINDIGING

5.1. U kunt uw licentie voor toegang tot en gebruik van de Faciliteit op elk moment beëindigen door ons ten minste één (1) maand van tevoren schriftelijk of per e-mail hierover in kennis te stellen.

5.2. Wij hebben het recht (naar eigen goeddunken) om uw toegang tot en uw recht om gebruik te maken van de Faciliteit op elk moment op te schorten of te beëindigen indien u een wezenlijke inbreuk pleegt op deze Voorwaarden.

5.3. Op verzoek zullen wij u een kopie verstrekken van alle inhoud die door u is verstrekt en op de Faciliteit is opgeslagen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In ieder geval worden de gegevens 60 dagen na de beëindiging gewist/vernietigd of onleesbaar gemaakt.

5.4. Beëindiging, afwijzing of afloop van deze Voorwaarden zal geen afbreuk doen aan opgebouwde rechten van beide partijen en zal geen invloed hebben op verplichtingen die uitdrukkelijk niet beïnvloed zullen worden door afwijzing, afloop of beëindiging van deze Voorwaarden.

5.5. Bij beëindiging om welke reden dan ook:

 1. zullen alle rechten die u uit hoofde van deze Voorwaarden zijn toegekend, komen te vervallen;
 2. zult u alle door deze Voorwaarden toegestane activiteiten staken;
 3. zult u ons onmiddellijk alle bedragen betalen die u ons uit hoofde van deze Voorwaarden verschuldigd bent
6. GEHEIMHOUDING

6.1. U aanvaardt dat wij, in overeenstemming met wettelijke vereisten, informatie aan derde partijen, bijvoorbeeld overheidsorganisaties (met inbegrip van de politie), moeten verstrekken met betrekking tot en/of in verband met uw toegang tot en/of gebruik van de Faciliteit. Behoudens andersluidende wettelijke verbodsbepalingen zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van een dergelijke openbaarmaking in kennis stellen.

6.2. Ieder van ons zal, terwijl wij toegang hebben tot de Faciliteit en respectievelijk toegang verlenen tot de Faciliteit uit hoofde van deze Voorwaarden en daarna, alle zakelijke, technische of commerciële informatie geheim en vertrouwelijk houden die aan een van ons wordt onthuld door de ander of anderszins en die toebehoort aan de ander zijn onderaannemers, vervoerders, telecomaanbieders of klanten (en zal ervoor zorgen dat zijn agenten en/of werknemers op dezelfde wijze zijn gebonden) en zal deze niet onthullen aan enige persoon behalve voor zover noodzakelijk om zijn verplichtingen na te komen en/of zijn rechten uit te oefenen in overeenstemming met deze Voorwaarden of tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan om te worden onthuld door de ander.

6.3. De in sub-clausule 6.2 vervatte geheimhoudingsplicht is niet van toepassing of (naar gelang van het geval) is niet langer van toepassing op zakelijke, technische of commerciële informatie die:

 1. op het moment van openbaarmaking door de bekendmakende Partij reeds tot het publieke domein behoort of vervolgens tot het publieke domein behoort, anders dan door de schending van deze Voorwaarden;
 2. openbaar moet worden gemaakt op grond van de toepasselijke wetgeving of een bevel van een bevoegde rechtbank of overheidsdienst of -instantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij, voor zover dit wettelijk is toegestaan, de bekendmakende partij op de hoogte stelt van de voorgestelde vorm van openbaarmaking; of
 3. op het tijdstip van de bekendmaking ervan door de bekendmakende partij reeds bekend is bij de ontvangende partij en de ontvangende partij niet onderworpen is aan een bestaande geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie in kwestie.
7. GEGEVENSBESCHERMING

7.1. Wij garanderen dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Inhoud die persoonsgegevens bevat (zoals die term wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming) ("Individuele Informatie") en adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat ongeoorloofde personen geen toegang hebben tot de Individuele Informatie en dat alle personen aan wie wij toegang verlenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot onze werknemers) de vertrouwelijkheid en beveiliging van de Individuele Informatie zullen respecteren en handhaven en ervoor zullen zorgen dat personen die door ons gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, onderworpen zijn aan een bindende schriftelijke contractuele verplichting met ons om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden (behalve wanneer openbaarmaking vereist is in overeenstemming met een toepasselijke wet).

7.2. Wij garanderen dat alle in sub-clausule 7.1 bedoelde beveiligingsmaatregelen in verhouding staan tot de schade die kan worden geleden door, en de schade die kan voortvloeien uit, de personen die het voorwerp zijn van de Individuele Informatie als gevolg van ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

7.3. Rekening houdend met de aard van de verwerking, zullen wij technische en organisatorische maatregelen treffen en handhaven om u zoveel mogelijk bij te staan bij de vervulling van uw verplichtingen om te reageren op verzoeken van betrokkenen met betrekking tot door ons verwerkte persoonsgegevens waarvoor u de gegevensbeheerder bent.

7.4. Wij zullen ervoor zorgen dat alle door ons uitgevoerde verwerkingen van Individuele Informatie te allen tijde worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat wij ons anderszins in overeenstemming met de wetgeving zullen gedragen en voor de toepassing van deze clausule wordt "verwerking" geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.5. De soorten persoonsgegevens die op grond van deze Overeenkomst zullen worden verwerkt, zijn de soorten gegevens die u ons verstrekt en de aard en het doel van deze verwerking is HR-automatisering.

7.6. De categorieën van betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, zijn uw werknemers.

Met betrekking tot een inbreuk in verband met persoonsgegevens die wij namens u als gegevensverwerker verwerken, zullen wij zonder onnodige vertraging:

 1. u in kennis stellen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; en
 2. u details verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens.

7.8. Wij zullen u bijstaan bij het nakomen van uw verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG (en eventuele soortgelijke verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming), rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover wij beschikken.

7.9. U zult voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met:

 1. de verwerking van persoonsgegevens;
 2. de Faciliteit; en
 3. de uitoefening en uitvoering van uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, met inbegrip van het bijhouden van alle relevante wettelijke registraties en kennisgevingen zoals vereist onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.10. U garandeert, verklaart en verbindt zich ertoe, dat:

 1. alle gegevens die u verkrijgt voor gebruik in verband met de Faciliteit in alle opzichten zullen voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, ook wat betreft het verzamelen, opslaan en verwerken ervan (hetgeen inhoudt dat u alle vereiste informatie over eerlijke verwerking verstrekt aan, en alle noodzakelijke toestemmingen verkrijgt van de betrokkenen);
 2. alle door u aan ons gegeven instructies met betrekking tot persoonsgegevens te allen tijde in overeenstemming zullen zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.11. Voor zover wij persoonsgegevens namens u verwerken:

 1. zullen wij (en zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke persoon die onder ons gezag handelt), tenzij anders vereist door een toepasselijke wet, de persoonsgegevens alleen verwerken op en in overeenstemming met uw gedocumenteerde instructies zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd schriftelijk bijgewerkt (Verwerkingsinstructies);
 2. zullen wij, indien een toepasselijke wet ons verplicht persoonsgegevens te verwerken anders dan in overeenstemming met de Verwerkingsinstructies, u op de hoogte stellen van een dergelijke eis voordat wij de verwerkte gegevens verwerken, tenzij een toepasselijke wet dit verbiedt op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang); en
 3. zullen wij u op de hoogte stellen indien wij kennis krijgen van een Verwerkingsinstructie die naar onze mening inbreuk maakt op de wetgeving inzake gegevensbescherming, met dien verstande dat: voor zover dwingend recht dit toestaat, wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn (hetzij op grond van een contract, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins) voor verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden (waaronder eventuele Verliezen in verband met wetgeving inzake gegevensbescherming) die voortvloeien uit of verband houden met een verwerking in overeenstemming met uw Verwerkingsinstructies na ontvangst van die informatie door u.

7.12. Wij geven geen gegevens door aan derde partijen, maar derden kunnen namens ons persoonsgegevens verwerken wanneer wij hen inschakelen om bepaalde diensten te verlenen, zoals nader beschreven in clausule 7.13.

7.13.U geeft ons toestemming om de volgende subverwerkers aan te stellen in het kader van deze Overeenkomst: Amazon International Gmbh als een managed cloud hosting provider (voor het hosten van onze infrastructuur). Wij zullen geen bijkomende subverwerker aanstellen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming niet op onredelijke wijze mag worden tegengehouden of uitgesteld. Wij bevestigen dat wij met de subverwerker een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten of (in voorkomend geval) zullen sluiten waarin voorwaarden zijn opgenomen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke in deze clausule 7 zijn opgenomen. Wij blijven krachtens deze Overeenkomst volledig aansprakelijk jegens u voor alle handelingen en nalatigheden van elke subverwerker, alsof het onze eigen handelingen en nalatigheden waren.

7.14. Wij zullen geen Individuele Informatie verwerken en/of overdragen, of anderszins direct of indirect openbaar maken, in of aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of aan een internationale organisatie.

7.15. Wij zullen volledige en nauwkeurige dossiers en informatie bijhouden om onze naleving van deze clausule 7 aan te tonen en om audits door u of door u aangewezen auditors mogelijk te maken.

7.16. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zullen wij onverwijld, op uw schriftelijk verzoek, alle persoonsgegevens veilig wissen en/of veilig retourneren, tenzij de toepasselijke wetgeving ons verplicht de Persoonsgegevens te bewaren.

7.17. Elke partij vrijwaart de andere partij en houdt deze gevrijwaard met betrekking tot alle gegevensbeschermingsverliezen die de gevrijwaarde partij lijdt of heeft geleden, die tegen de gevrijwaarde partij worden uitgesproken of die de gevrijwaarde partij dient te betalen als gevolg van of in verband met de niet-naleving door de gevrijwaarde partij van:

 1. de wetgeving inzake gegevensbescherming; of
 2. deze Voorwaarden
8. VERGOEDINGEN

8.1. In ruil voor onze instemming om u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht te verlenen op toegang tot en gebruik van de Faciliteit (uitsluitend voor uw eigen interne bedrijfsdoeleinden) onder deze Voorwaarden, stemt u ermee in om ons de Licentievergoeding te betalen.

8.2. De in het bestelschema vermelde Licentievergoeding dient onmiddellijk te worden betaald en is verschuldigd op de datum op de factuur.

8.3. Annuleringskosten voor geboekte opleidingsdagen zijn als volgt van toepassing; bij 14 dagen schriftelijke kennisgeving geen kosten, bij minder dan 14 dagen schriftelijke kennisgeving dient 50% van de kosten van de trainingsdag te worden betaald en bij minder dan 7 dagen schriftelijke kennisgeving dient 100% van de kosten van de trainingsdag te worden betaald. Behalve wanneer er kosten zijn gemaakt die niet kunnen worden terugbetaald, zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor het huren van een auto, zijn bij elke annulering de volledige kosten verschuldigd.

8.4. De beëindiging, afwijzing of het aflopen van deze Voorwaarden heeft geen invloed op uw verplichting om Licentievergoedingen aan ons te betalen met betrekking tot enig recht op toegang tot de Faciliteit dat aan u werd verleend vóór de datum van beëindiging, afwijzing of het aflopen van deze Voorwaarden. Alle gekochte en genoten opleidingsdagen dienen bij beëindiging te worden betaald. Er zal voor het gebruik van de Faciliteit geen restitutie worden betaald op een pro-rata basis.

9. OVERMACHT

9.1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen, of voor vertraging in de nakoming, van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden die worden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (geval van overmacht).

9.2. Een geval van overmacht omvat in het bijzonder (maar zonder beperking) het volgende:

 1. stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties;
 2. burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging met of voorbereiding op oorlog;
 3. brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, grondverzakking, epidemie of andere natuurramp of daad van God;
 4. de onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, motorvoertuigen of andere openbare of particuliere vervoermiddelen;
 5. de onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;
 6. de wetten, verordeningen, wetgeving, regelgeving of restricties van enige regering; en
 7. de niet-levering of late levering van producten of diensten aan ons door derde partijen.

9.3. Onze prestaties uit hoofde van deze Voorwaarden worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat de overmachtsituatie voortduurt en wij zullen voor de duur van die periode een termijnverlenging hanteren voor onze prestaties.

10. AANWIJZING

10.1. Alle kennisgevingen door u aan ons moeten schriftelijk worden gedaan via contact@dojocontact.com. Wij kunnen u een kennisgeving sturen naar het e-mail- of postadres dat u ons bij het plaatsen van een bestelling hebt verstrekt. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn betekend 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de postdatum van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, volstaat het, in het geval van een brief, te bewijzen dat deze brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en op de post gedaan, en in het geval van een e-mail, dat deze e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde is verzonden.

11. ASSIGNMENT

11.1. Wij kunnen onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden in sublicentie verlenen of deze overdragen, toewijzen, uitbesteden, belasten of er anderszins over beschikken, mits wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

11.2. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die niet op onredelijke wijze zal worden tegengehouden) mag u geen sublicentie verlenen, overdragen, toewijzen, uitbesteden, belasten of anderszins afstand doen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.

12. VERKLARING VAN AFSTAND

12.1. Indien wij op enig moment nalaten aan te dringen op strikte nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, of indien wij nalaten een van de rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waarop wij uit hoofde van deze Voorwaarden recht hebben, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en zal dit u niet ontslaan van de nakoming van dergelijke verplichtingen. Indien wij afstand doen van een verzuim, betekent dit niet dat wij afstand doen van een eventueel volgend verzuim. Geen verklaring van afstand door ons van een van deze Voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij het uitdrukkelijk als een verklaring van afstand wordt vermeld en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met deze Voorwaarden.

13. SCHEIDBAARHEID

13.1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit in enige mate ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling of voorwaarde in die mate worden gescheiden van de overige Voorwaarden, die geldig zullen blijven tot in de ruimste mate die door de wet is toegestaan.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

14.1. Deze Voorwaarden bevatten en vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons in verband met en over het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangen alle eerdere en andere overeenkomsten en afspraken tussen u en ons en alle eerdere toezeggingen van u of ons over dat onderwerp. Alle voorafgaande verklaringen, garanties, uitspraken en toezeggingen die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn opgenomen, zullen niet van kracht zijn. Elke Partij garandeert dat er geen toezegging, garantie, belofte, termijn, voorwaarde, verplichting of verklaring is waarop zij vertrouwd hebben bij het aangaan van deze Voorwaarden en die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is opgenomen. Ook dient geen dergelijke vertegenwoordiging, garantie, belofte, verplichting, verklaring of enige andere voorwaarde of bepaling in hen te worden geïmpliceerd, hetzij op grond van gebruik of verloop van zaken of anderszins (met inbegrip van, onderworpen aan clausule 4, door statuut of gewoonterecht), behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden. Indien een Partij een toezegging, garantie, belofte of verklaring heeft gedaan, doet de Partij aan wie deze is gedaan afstand van alle rechten of rechtsmiddelen die zij ten aanzien daarvan kan hebben (behalve voor zover deze in deze Voorwaarden zijn opgenomen). Deze clausule sluit de aansprakelijkheid van een Partij voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken of verzwijging niet uit, noch enig daaruit voortvloeiend recht om deze Voorwaarden te herroepen.

15. AMENDEMENT

15.1. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangepast, gevarieerd of aangevuld, tenzij schriftelijk ondertekend door of namens beide Partijen.

16. RECHTEN VAN DERDE PARTIJEN

16.1. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om voordeel te verschaffen aan, of afdwingbaar te zijn door, een persoon die geen Partij is bij deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden creëren geen rechten die afdwingbaar zijn door een persoon die geen Partij is uit hoofde van de Contractenwet (Rechten van Derde Partijen) 1999.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

17.1. Deze Voorwaarden worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht (met inbegrip van alle niet-contractuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit het onderwerp van deze Voorwaarden). Elke vordering of geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden (met inbegrip van de handhaving of beëindiging ervan) is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales en de Partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de jurisdictie van deze rechtbanken.